Biuro Prawne Stanisławscy

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

W dniu 1 stycznia 2019r. zaczęly obowiązywać nowe przepisy rozporządzenia Ministra Pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Niektóre ze zmian znacznie rozszerzyły obowiązki pracodawców, szczególnie w chwili ustania zatrudnienia. Zadaniem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów oraz wskazanie prawidłowych zasad postępowania z dokumentacją pracowniczą.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

 1. 1.     Przepisy regulujące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 2. 2.     Akta osobowe pracownika
 • dokumenty przechowywane w części A akt osobowych (przykłady)
 • dokumenty przechowywane w części B akt osobowych (przykłady)
 • dokumenty przechowywane w części C akt osobowych (przykłady)
 • dokumenty przechowywane w części D akt osobowych (przykłady)
 1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (poza aktami osobowymi) prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika.
 2. W jaki sposób należy ewidencjonować czas pracy pracownika, według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019r.
 • liczba przepracowanych godzin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczba godzin nadliczbowych,
 • dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczba godzin dyżuru oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze skazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czas pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.
 1. 5.     Wzory wniosków pracowników dotyczące:
 • udzielania zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.),
 • ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.),
 • stosowania skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.),
 • stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 k.p.),
 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 §2 k..).
 1. 6.     Wzory dokumentów związanych :
 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.),
 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 k.p.)
 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
 1. 7.     Wzory zgody:
 • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia 4roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3
  i art. 178 § 2 k.p.),
 • pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 k.p.).
 1. 8.     Prowadzenie dokumentacji pracowniczej obejmującej dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego i innych pracowniczych urlopów
 2. 9.     Prowadzenie  karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wnioski pracowników o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 k.p.)

      10. Przepisy niezbędne do realizacji obowiązków pracodawcy związanych z prowadzeniem
            ewidencji czasu pracy

 • normy i wymiar czasu pracy
 • przekazanie pracownikom dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.) –
   przykłady
 • wymiar czasu pracy w nietypowych przypadkach
 • przedstawienie systemów czasu pracy, którymi mogą być objęci pracownicy
 • powiązanie okresów rozliczeniowych z zastosowanymi systemami czasu pracy
 • praktyczne zasady planowania czasu pracy oraz jego rozliczanie
 • system równoważnego czasu pracy
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
 • przykłady rozkładów czasu pracy
 • zasady stosowania ruchomego czasu pracy
 • planowanie pracy w dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia
  pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
 • praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej - orzecznictwo
 • obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej lub przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
 • obliczenia wynagrodzenia pracownika w miesiącu wykonywania pracy w godzinach
  nadliczbowych oraz w miesiącu odbioru czasu wolnego za godziny nadliczbowe
 • przyczyny odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 • praca w niedziele i święta
 • praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni grafikowo wolne od  pracy
 • zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • rekompensowanie naruszonego odpoczynku oraz odpowiedzialność odszkodowawcza
 • świadczenie pracy w czasie udzielonego urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – wymiar
        i rozkład
 • pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy
 • czas pracy w delegacji służbowej oraz podjęcie pracy po jej zakończeniu
 • czas szkolenia w relacji do czasu pracy
 • czas pracy pracowników niepełnosprawnych
 • czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • czas pracy kierowców oraz innych pracowników sporadycznie kierujących samochodami w czasie godzin pracy

11.  Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji
w postaci elektronicznej

 • warunki prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w wersji elektronicznej

12.  Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

13.  Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposobu odbioru tej dokumentacji\

14.  Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

15.  Przepisy określające dodatkowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019r.

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
18.02.2019 Szczecin, Hotel Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 480,00 zł 590,40 zł
19.02.2019 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
30.11.-0001 Słupsk, Hotel Pod Kluką, ul. Kaszubska 22 480,00 zł 590,40 zł
21.02.2019 Qubus Hotel, ul. Chmielna 47-52 480,00 zł 590,40 zł
22.02.2019 Olszyn, Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1 480,00 zł 590,40 zł
25.02.2019 Wrocław. Q Hotel, ul. Zaolziańska 2 480,00 zł 590,40 zł
26.02.2019 Opole, Hotel Mercury, ul. Krakowska 57 / 59 480,00 zł 590,40 zł
27.02.2019 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 480,00 zł 590,40 zł
01.03.2019 Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 480,00 zł 590,40 zł
04.03.2019 Siedlce, Hotel Ibis, al. Jana Pawła II 10 480,00 zł 590,40 zł
05.03.2019 Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58 / 60 480,00 zł 590,40 zł
06.03.2019 Kielce, ul. Hotel Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 480,00 zł 590,40 zł
07.03.2019 Kraków, Novotel Kraków City West, al. Armii Krajowej 11 480,00 zł 590,40 zł
08.03.2019 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 (parter, sala A) 480,00 zł 590,40 zł
11.03.2019 Zielona Góra, Qubus Hotel, ul. Ceglana 14 A 480,00 zł 590,40 zł
12.03.2019 Poznań, Hotel Włoski, ul. Dolna Wilda 8 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...