Biuro Prawne Stanisławscy

Rozliczenie roku podatkowego 2018 oraz zmiany na rok 2019

Rozliczenie roku podatkowego 2018 oraz zmiany na rok 2019

Celem szkolenia jest przedstawienie pełnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych . Szkolenie usystematyzuje oraz pogłębi wiedzę z zakresu opodatkowania osób fizycznych.

Usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego pozwoli na prawidłowe  podejmowanie decyzji w zakresie rozliczeń podatkowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie kanałów oraz zasad elektronicznego przesyłania dokumentów.

W czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady  sporządzenia informacji oraz deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Szkolenie podsumuje rok 2018 oraz wskaże na zamiany jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019r.

Grupa docelowa: Pracownicy kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników (Płatnicy), właściciele i pracownicy biur rachunkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. 


Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia 

 1.    Prawa i obowiązki Płatników wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku
       dochodowym od osób fizycznych .

 2.    Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy  - rozliczanie dochodów osiąganych przez 

       rezydentów. Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne zawierane z nierezydentami
       -  różnice w obowiązkach Płatnia.

 3.    Źródła przychodów stanowiące przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • przychody ze stosunku pracy, w tym: świadczenia rzeczowe oraz świadczenia nieodpłatne – moment powstania obowiązku podatkowego; rozpoznanie świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych rodzących obowiązek podatkowy (imprezy integracyjne oraz wycieczki po uwzględnieniu wyroku TK); pakiety medyczne, medycyna pracy, szczepienia ochronne; dodatkowe ubezpieczenia; samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych po zmianie przepisów – wykładnia organów podatkowych w tym zakresie;   dopłaty do dojazdów do pracy, dowóz pracowników; spotkania służbowe  - aktualne stanowisko MF; ekwiwalenty wypłacane w oparciu o przepisy kodeksu pracy, zwrot składek do ZUS  - nowe stanowisko MF . 
 • działalność wykonywana osobiście, w tym: umowy cywilnoprawne, przychody osób należących do składów zarządu, rad nadzorczych (nowy sposób ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu); kontrakty menadżerskie; przychody osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie, wygrane w grach a wygrane w konkursach  - różnice w opodatkowaniu.
 • przychody z praw autorskich i praw majątkowych, w tym: świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.
 • przychody z innych źródeł, w tym: umorzone świadczenia, kredyty i pożyczki;  nienależnie pobrane świadczenia; świadczenia na rzecz osób innych niż pracownicy; wycofane wkłady ze spółdzielni mieszkaniowych (jaką wartość wskazać jako przychód w PIT-8C); wypłaty z IKE i z IKZE – omówienie różnic pod kątem podatkowym.

 4.    Omówienie świadczeń zwolnionych od podatku,  w tym:

 • świadczenia zwolnione z uwagi na konieczność ich zapewnienia przez pracodawcę (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP: okulary (zmiana stanowiska MF w tym zakresie), posiłki, napoje oraz produkty spożywcze stawiane do dyspozycji pracowników, ekwiwalenty za pranie oraz odzież roboczą;
 • podróże służbowe i delegacje, zasady ustalania diet w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia, możliwość zwrotu wydatków na autostrady oraz opłaty parkingowe, dodatkowe szczepienia oraz koszty leczenia w podróżach służbowych w kraju i poza granicami - omówienie różnic. 
 •  przychody finansowane  z środków ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych, w tym: zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku (nowa interpretacja dotycząca wycieczek dla dzieci do lat 18), dofinansowanie opieki przedszkolnej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - omówienie warunków do zastosowania zwolnienia;
 • stypendia ( w tym nowe zwolnienie dotyczące stypendiów Erasmus);  zapomogi - sposób dokumentowania wniosków, omówienie pojęć: „długotrwała choroba” oraz „zdarzenia losowe” – nowe interpretacje MF w tym zakresie; alimenty, świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe, odprawy, odszkodowania, ugody itp.).
 • katalog przychodów opodatkowanych ryczałtowo, w tym: przychody z umów cywilnoprawnych  nie przekraczających 200 zł; świadczenia rencistów i emerytów; dywidendy, odsetki,  wygrane w grach i konkursach – obowiązki płatnika w tym zakresie

 5.    Koszty uzyskania przychodów:  

 • koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, w tym: korekta kosztów po zakończeniu roku podatkowego, zasady związane ze stosowaniem  50% kosztów  z praw autorskich oraz praw majątkowych przy umowie o pracę;
 • koszty uzyskania osób wykonujących działalność osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie);
 • koszty uzyskania przychodów w przypadku wypłacania prawach autorskich i praw majątkowych.

 6.    Katalog przychodów opodatkowanych ryczałtowo, w tym: przychody z umów cywilnoprawnych 
        nieprzekraczających 200 zł; świadczenia rencistów i emerytów; dywidendy, odsetki,  
       wygrane w grach i konkursach – obowiązki płatnika w tym zakresie.

 7.    Odliczenia od dochodu oraz od podatku,  w tym zasady dotyczące ulgi prorodzinnej.

 8.    Elektroniczne przesyłanie deklaracji – omówienie kanałów i zasad elektronicznego przesyłania
        dokumentów. Prezentacja dotycząca ustawień systemowych niezbędnych do przesyłania deklaracji
        za pośrednictwem e-deklaracji oraz aplikacji e-deklaracjeDesktop oraz omówienie zasad działania
        Uniwersalnej Bramki Dokumentów).

 9.    Dyskusja.

   

 

Pracownik Izby Skarbowej

Pracownik Izby Skarbowej. Ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ceniony wykładowca, od wielu lat współpracujący z naszym biurem. 

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
12.11.2018 Szczecin, Hotel Focus, ul. Małopolska 23 480,00 zł 590,40 zł
13.11.2018 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
14.11.2018 Słupsk, Hotel Staromiejski, ul. Jedności Narodowej 4 / 5 480,00 zł 590,40 zł
15.11.2018 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 480,00 zł 590,40 zł
22.11.2018 Łódź, Hotel Campanile, al. Piłsudskiego 27 480,00 zł 590,40 zł
20.11.2018 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 480,00 zł 590,40 zł
26.11.2018 Wrocław, Q Hotel Wrocław, ul. Zaolziańska 2 480,00 zł 590,40 zł
27.11.2018 Opole, Hotel Mercury, ul. Krakowska 57 / 59 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...