Biuro Prawne Stanisławscy

Ćwiczenia z zatrudniania cudzoziemców 2018 oraz delegowanie pracowników

Ćwiczenia z zatrudniania cudzoziemców 2018 oraz delegowanie pracowników

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Ilość miejsc ograniczona!

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę pod kątem zatrudniania cudzoziemców

 

Zawieranie umów z cudzoziemcami w ramach pracowniczych form zatrudnienia (umowa terminowa, umowa o pracę na czas nieokreślony ) i poza pracowniczych form zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa, praca sezonowa , krótkoterminowa, samozatrudnienie , outsourcing

1.         Nawiązywanie stosunku pracy - stosunek pracy a: umowy cywilnoprawne umowy o dzieło umowy zlecenie

2.         umowy terminowe 

3.         Popularne pozapracownicze formy zawierania umów

•          umowy na zastępstwo

•          kontrakty menadżerskie

•          samozatrudnienie - jako forma współpracy

•          umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem

•          jak zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni ?

•          zasady oskładkowania ZUS umów o zlecenia
umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem - a skutki wobec ZUS

•          zasady oskładkowania ZUS umów o dzieło
limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?

•          zatrudnienie tymczasowe - zmiany od 1.06.2017
.

 

ZUS - ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ

•          Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami

•          Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem

•          Kilka zleceń

•          Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS

•          Umowa zlecenie i samozatrudnienie

 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - omówienie nowych zasad od 1.01.2018

 Wniosek o Zezwolenie na pracę vs Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca

 

•          Miejsce załatwiania spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

•          Cudzoziemcy z UE

•          Cudzoziemcy z poza UE

•          Typy zezwoleń o pracę i wniosek o wydanie zezwolenia

•          Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia

•          Kiedy występuje brak obowiązku uzyskania zezwolenia?

•          Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami

o          PIT

o          ZUS - czy i kiedy?

o          Ubezpieczenia społeczne a podróż służbowa i oddelegowania cudzoziemca. Wyjątki

•          Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego

•          Dokumenty obowiązkowe związane z rozliczaniem nierezydentów, obowiązki zgłoszeniowe

 

Zezwolenie na pracę krótkoterminową cudzoziemca: ( Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Ukraina )- Nowa procedura oświadczeniowa od 1.01.2018

 

•          co to jest praca krótkoterminowa;

•          jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia.

•          jakich krajów dotyczy zezwolenie na podstawie oświadczenia;

•          organ wydający zezwolenie;

•          procedura uzyskania zezwolenia;

•          treść i okres zezwolenia;

•          zmiana zezwolenia;

•          przedłużenie zezwolenia;

•          przesłanki odmowy wydania zezwolenia;

•          obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.

 

ĆWICZENIE Nowe Oświadczenie o zatrudnieniu   cudzoziemca - WZÓR

 [Zezwolenie na pracę sezonową:  klasyczne zezwolenia na pracę vs zezwolenia na pracę sezonową]

Zezwolenia na pracę sezonową, -  mogą się o nie ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich, co stanowi znaczne rozszerzenie zakresu w stosunku do wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń obejmującego obywateli tylko sześciu wybranych krajów. 

 

•          co to jest praca sezonowa

•          jakie sektory pracy obejmuje

•          jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenie

•          jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;

•          rodzaje zezwoleń: A;B;C;D;E

•          zezwolenie typu A:

•          właściwość składania wniosku,

 • okres na który jest wydawane zwolnienie ,
 • wymagane warunki i dokumentacja

•          organ wydający zezwolenie;

•          procedura uzyskania zezwolenia;

•          treść i okres zezwolenia;

•          zmiana zezwolenia;

•          przedłużenie zezwolenia;

•          przesłanki odmowy wydania zezwolenia;

•          obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.

 

ĆWICZENIE Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca -WZÓR

 

Pozostałe zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

 

1.         Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.

2.         faktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem,

3.         obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie,

4.         zasady zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.

5.         zasady dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców;

6.         elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców;

7.         rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytu

 

Dokumentacja kadrowa

 

•          Przedstawienie i omówienie wybranych przepisów rozporządzenia z dnia 7.04.2017 (pierwotnie 28.05.1996) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2017.894)
dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

•          umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownika
inna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia

•          WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 

Cudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa

  USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.

 

•          Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż

 

Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców oraz delegowanie do Niemiec i UE

 [Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce]

 

 1.   Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice
 2.   Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
 3. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt przepisów wykonawczych do dyrektywy 96/71,
 4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami
 6. Obowiązki pracodawców
delegujących pracowników za granicę
 7. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy 
 • Wolny zawód i inna samodzielna działalność 
 • Artyści i sportowcy, studenci

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW DELEGOWANYCH DO POLSKI

 

 • Zasada jednego ustawodawstwa
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 • Zasada zachowania praw nabytych
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 • Pracownicy transportu międzynarodowego
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

Krzysztof Stucke: Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków.
Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Działach Personalnych w korporacjach o różnym profilu działalności oraz o bardzo wymagającej kulturze organizacyjnej, pełniąc funkcje kierownicze. Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji około-biznesowych.

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Działach Personalnych w korporacjach o różnym profilu działalności oraz o bardzo wymagającej kulturze organizacyjnej, pełniąc funkcje kierownicze. Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji około-biznesowych. Współpracował w zakresie szkoleń m. in. z firmami: BC1 Katowice , BT Bielsko-Biała, Centrum EM-Partner Robert Mikulski, Grupa Tempo Gliwice, zajęcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń ZUS, zagadnień PFRON oraz programu kadrowo-płacowego Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz e-Pfron. Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla Infor S.A. Zdobywałem również doświadczenie zawodowe pracując przez 9 lat na stanowisku Inspektora Wydziału Kontroli ZUS Doświadczenie Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/krzysztof-stucke.html
Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Działach Personalnych w korporacjach o różnym profilu działalności oraz o bardzo wymagającej kulturze organizacyjnej, pełniąc funkcje kierownicze. Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji około-biznesowych. Współpracował w zakresie szkoleń m. in. z firmami: BC1 Katowice , BT Bielsko-Biała, Centrum EM-Partner Robert Mikulski, Grupa Tempo Gliwice, zajęcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń ZUS, zagadnień PFRON oraz programu kadrowo-płacowego Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz e-Pfron. Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla Infor S.A. Zdobywałem również doświadczenie zawodowe pracując przez 9 lat na stanowisku Inspektora Wydziału Kontroli ZUS Doświadczenie Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/krzysztof-stucke.html
Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Działach Personalnych w korporacjach o różnym profilu działalności oraz o bardzo wymagającej kulturze organizacyjnej, pełniąc funkcje kierownicze. Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji około-biznesowych. Współpracował w zakresie szkoleń m. in. z firmami: BC1 Katowice , BT Bielsko-Biała, Centrum EM-Partner Robert Mikulski, Grupa Tempo Gliwice, zajęcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń ZUS, zagadnień PFRON oraz programu kadrowo-płacowego Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz e-Pfron. Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla Infor S.A. Zdobywałem również doświadczenie zawodowe pracując przez 9 lat na stanowisku Inspektora Wydziału Kontroli ZUS Doświadczenie Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/krzysztof-stucke.html

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
19.03.2018 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 510,00 zł 627,30 zł
20.03.2018 Kraków, Hotel Novotel City West, al. Armii Krajowej 11 510,00 zł 627,00 zł
21.03.2018 Wrocław, Q Hotel Wrocław Plus, ul. Zaolzniańska 2 510,00 zł 627,00 zł
23.03.2018 Warszawa, Golden Floor Tower, Chłodna 51 510,00 zł 627,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...