Biuro Prawne Stanisławscy

Kadry 2019 - zmiany od 1 stycznia 2019r.

Tematyka szkoleń

Kadry 2019 - zmiany od 1 stycznia 2019r.

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w prowadzeniu akt osobowych. Na szkoleniu wskażemy jak przygotować się do stosowania zmienionych przepisów. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, elektronizacja akt osobowych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z RODO - to podstawowe zagadnienia, które zostaną omówione na szkoleniu.

W trakcie szkolenia omówimy istotne zmiany w zakresie uprawnień zakładowych organizacji związkowych oraz zwrócimy uwagę na praktyczne stosowanie przepisów o urlopach pracowniczych.

Ilość miejsc ograniczona!

 KADRY 2019 – zmiany od 1 stycznia 2019r.

Program szkolenia

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji 
pracowniczej (zmiany w Kodeksie pracy oraz nowe rozporządzenie wykonawcze)

a)     dokumenty kadrowe oraz płacowe stanowiące dokumentację pracowniczą; kartoteki, rejestry, wykazy;

b)     postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej;

c)      dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika,

d)     archiwizowanie akt osobowych przez 10 lub 50 lat;

e)     niszczenie dokumentacji pracowniczej;

f)       informacja przekazywana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy;

g)     prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej;

h)     przekształcenie dokumentacji papierowej w postać dokumentacji elektronicznej,

i)       informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej,

j)       wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny;

k)      warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji;

l)       przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym;

m)    obowiązkowa informacja pracodawcy o konieczności wskazania formy wypłaty wynagrodzenia za pracę; wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dokumenty składane przez kandydatów na pracowników

a)     kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy, orzeczenia lekarskie, zapytanie o niekaralności.

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia:

a)     kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, dodatkowa informacja o warunkach pracy,  potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie BHP, zakres obowiązków pracownika, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym; oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania; zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.

Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy (pisma rozwiązujące stosunek pracy, świadectwo pracy) 

Przetwarzanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z RODO (ochrona danych osobowych)

a)     na etapie rekrutacji,

b)     w okresie zatrudnienia,

c)      zgody na przetwarzanie danych osobowych,

d)     klauzule informacyjne,

e)     upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

f)       obowiązek informowania pracowników o stosowaniu monitoringu, jego podstawie i celach, środkach bezpieczeństwa, okresie przechowywania zebranych tą drogą materiałów oraz ich usuwaniu.

Zasady gromadzenia środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych

a)     wpłaty podstawowe i dodatkowe,

b)     umowa o prowadzenie PPK,

c)      wpłata powitalna i dopłaty roczne,

d)     wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK

Nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych od 1 stycznia 2019r.

a)     prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przez osoby pracujące na podstawie
umów cywilnoprawnych

b)     rozszerzenie na inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową mechanizmów 
ochronnych na wypadek ich nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej,

c)      przyznanie innym niż pracownicy osobom wykonującym pracę zarobkową prawa do zwolnienia
od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania czynności doraźni związkowych,

d)     ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy działaczy związkowych,

e)     zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy działaczy związkowych,

f)       wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,

g)     zakres współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach 
pracowniczych (ogólnych i jednostkowych) z głosem opiniodawczym lub decydującym,

h)     wprowadzenie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy dla innych osób niż pracownicy,

i)       podwyższenie progów reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych (z 7% do 
8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji 
członkowskich oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji),

j)       objęcie także innych niż pracownicy działaczy związkowych szczególną ochroną przed 
rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy,

k)      orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do ustawy o związkach zawodowych.

Urlopy pracownicze (wybrane zagadnienia) oraz zwolnienia okolicznościowe od pracy

a)     wypoczynkowy,  

b)     bezpłatny,  

c)      szkoleniowy, 

d)     macierzyński, 

e)     rodzicielski, 

f)       ojcowski, 

g)     wychowawczy,

h)     zdrowotny

i)       zwolnienia od pracy regulowane Kodeksem pracy oraz przepisami wykonawczymi

 

 

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
27.11.2018 Wrocław, Hotel Q Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2 UWAGA!!! - nastąpiła zmiana daty szkolenia 480,00 zł 590,40 zł
13.11.2018 Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59 480,00 zł 590,40 zł
14.11.2018 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 480,00 zł 590,40 zł
15.11.2018 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 480,00 zł 590,40 zł
16.11.2018 Łódź, Hotel Campanile, al. Piłsudskiego 27 480,00 zł 590,40 zł
19.11.2018 Szczecin, Hotel Focus, ul. Małopolska 23 480,00 zł 590,40 zł
20.11.2018 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
21.11.2018 Słupsk, Hotel Staromiejski, ul. Jedności Narodowej 4 / 5 480,00 zł 590,40 zł
22.11.2018 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 480,00 zł 590,40 zł
23.11.2018 Olsztyn, Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1 480,00 zł 590,40 zł
03.12.2018 Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58 / 60 480,00 zł 590,40 zł
04.12.2018 Siedlce, Hotel Janusz, ul. Pusta 15 480,00 zł 590,40 zł
05.12.2018 Poznań, Hotel Campanile, ul. Św. Wawrzyńca 98 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...