Biuro Prawne Stanisławscy

Dokumentacja pracownicza - zmiany od 1 stycznia 2019r.

Tematyka szkoleń

Dokumentacja pracownicza - zmiany od 1 stycznia 2019r.

Od 2019 r. dokumenty kadrowo-płacowe trzeba będzie przechowywać nie 50, ale 10 lat. Firmy będą mogły prowadzić tę dokumentację w elektronicznej formie.Takie zmiany wprowadza ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU poz. 357). Rząd szacuje, że po zmianie przepisów prawnych firmy mogą zaoszczędzić nawet ponad 100 mln złotych rocznie. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Jak się dostosować do nowych rozwiązań? Z pomocą przychodzą rozwiązania IT.

Ilość miejsc ograniczona!

PROGRAM SZKOLENIA


1. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej:

 

·        dokumenty kadrowe stanowiące dokumentację pracowniczą;

·        postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej;

·        dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika

·        archiwizowanie akt osobowych przez 10 lub 50 lat;

·        niszczenie dokumentacji pracowniczej;

·        informacja przekazywana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy;

·        prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej;

·        przekształcenie dokumentacji papierowej w postać dokumentacji elektronicznej,

·        informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej,

·        wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny;

·        warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji;

·        przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym;

·        obowiązkowa informacja pracodawcy o konieczności wskazania formy wypłaty wynagrodzenia za pracę;

·        wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

·         

 2. Dokumentacja osobowa

·        akta osobowe

·        ewidencje,

·        kartoteki,

·        rejestry,

·        wykazy gromadzone przez pracodawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Dokumentacja płacowa

·        imienna karta wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą

4. Zakres prowadzonej ewidencji:

·        karta ewidencji czasu pracy,

·        ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym

charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur

Pomostowych,

·        karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich pranie i konserwację.

5. Zakres prowadzenia rejestrów:

·        rejestr wypadków przy pracy,

·        rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

·        rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.

·        rejestr prac wykonywanych:

a)     w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

b)     w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

c)      rejestr pracowników zatrudnionych przy wskazanych wyżej pracach.

d)     wykaz prac lekkich wykonywanych przez młodocianych,

e)     wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz prac monotonnych lub wykonywanych w ustalonym z góry tempie,

f)       wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym,

g)     wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

h)     wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

i)       wykaz pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

j)       rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

 

 

6. Dokumenty składane przez kandydatów na pracowników

·        kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika;

·        orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

·        nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne;

·        dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności;

·        świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

·        postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa

·        zaświadczenia z KRK o niekaralności;


7. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia: 

·        kwestionariusz osobowy pracownika

·        umowa o pracę

·        dodatkowa informacja o warunkach pracy

·        potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie BHP,

·        zakres obowiązków pracownika,

·        oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym;

·        zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania;

·        zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.


8. Dokumenty dotyczące korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich

·        urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski,

·        urlop wychowawczy.

 

9. Dokumentacja dotycząca nakładania kar porządkowych


10. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników


11. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy:

·        porozumienia stron,

·        rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

·        rozwiązanie umowy w trybie art. 52 oraz art. 53 k.p.


12. Świadectwo pracy

·        treść świadectwa pracy

·        termin wydania świadectwa pracy

ZYGMUNT STANISŁAWSKI

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
25.06.2018 Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14 A 480,00 zł 590,40 zł
26.06.2018 Poznań, Hotel Campanile, ul. Św. Wawrzyńca 98 480,00 zł 590,40 zł
27.06.2018 Warszawa, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5 480,00 zł 590,40 zł
28.06.2018 Białystok, Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15 480,00 zł 590,40 zł
29.06.2018 Łomża, Hotel Gromada, ul. Rządowa 1 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...