Zmiany w VAT w 2019 r. Obowiązkowy Split Payment, Biała Lista Rachunków Bankowych oraz nowy JPK_VAT

Zmiany w VAT w 2019 r. Obowiązkowy Split Payment, Biała Lista Rachunków Bankowych oraz nowy JPK_VAT

Zmiany w podatkach, a szczególnie zmiany w VAT, skutkują konsekwencjami dla podatników, jak i dla osób zajmujących się podatkami. Omawiane podczas szkolenia wprowadzane przez ustawodawcę zmiany wywrą znaczący wpływ również na systemy finansowo-księgowe, zwiększą zakres informatyzacji firm, zrewolucjonizują procedurę dokonywania przelewów bankowych, zmienią również dotychczasowe zasady dokumentowania transakcji i ich fakturowania.

Szkolenie wyjaśni zasady funkcjonowania obowiązkowego mechanizmu split payment, pozwoli odpowiedzieć na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do stosowania nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także naświetli konsekwencje nieprawidłowego dokumentowania i rozliczania ww. transakcji.

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone zasady sprawdzania kontrahentów wg tzw. białej listy podatników, skutki braku ich weryfikacji w podatkach (VAT, CIT, PIT). Omówione zostaną zagadnienia związane z likwidacją uciążliwego dla podatników odwrotnego obciążenia i zastąpienia go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, a w związku z tym konsekwencje podatkowe tych zmian dla podatników –przede wszystkim – dotyczące fakturowania.

Ponadto szkolenie poświęcone zostanie zmianom przepisów VAT dotyczących poszczególnych drobnych, lecz istotnych zagadnień związanych z jego rozliczaniem, w tym: ograniczeniu zwolnień podmiotowych, zmianom zasad fakturowania przy sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych (VAT RR), czy też zagadnieniom dotyczącym obowiązków rozliczania podatku od produktów ropopochodnych.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną przepisy wprowadzające zmiany dotyczące kas rejestrujących nakładające na podatników nowe obowiązki. Na szkoleniu zostaną również przedstawione informacje o zbliżających się zmianach w VAT dotyczących dokumentowania WDT, wystawiania faktur do paragonów oraz likwidacji deklaracji VAT i zbliżającej się nowej struktury JPK_VAT.

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Biała lista podatników - zmiany od 1 września 2019 r. i ich następstwa:

* Biała lista podatników – zakres informacji.
* Solidarna odpowiedzialność w VAT.
* Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.
* Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
* Problemy z wirtualnymi rachunkami bankowymi.
* Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.
* Zapisy umowne dotyczące rachunków bankowych.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności –zmiany od 1 listopada 2019 r.:

* Likwidacja odwrotnego obciążenia w dostawach towarów (zał. nr 11) i świadczeniu usług budowlanych (zał. nr 14).
* Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podzielonej płatności – nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.
* Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
* Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.
* Zmiany w zakresie wystawiania faktur - oznaczanie faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności,
* Sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.
* Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
* Podzielona płatność jako recepta na solidarną odpowiedzialność.
* Płatności zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.
* Stosowanie odwrotnych obciążeń i mechanizmu podzielonej płatności w okresie przejściowym.

3. Inne ważne zmiany w obowiązujące od 1 września 2019 r.:

* Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego niektórych dostaw dokonywanych na odległość.
* Zmiany dotyczące importu towarów.
* Modyfikacja warunków korzystania ze zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części w związku z wyrokiem ETS C-308/16.
* Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni o dnia złożenia rozliczenia.
* Możliwość obniżenia sankcji w przypadku złożenia korekty deklaracji.
* Zmiany w rozliczaniu faktur VAT RR:
* Elektroniczne faktury VAT RR,
* Modyfikacja warunków odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku przy zakupach od rolników ryczałtowych.
* Modyfikacja systemu korekt podatku naliczonego dla podatników czynnych zamierzających skorzystać ze zwolnień od VAT.
* Zmiany dotyczące obowiązków rozliczania podatku VAT przy WNT produktów ropopochodnych.
* Indywidualny numer rachunku bankowego dla podatników opłacających PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe.

4. Kasy fiskalne – zmiany od 1 maja 2019 r.

* Terminy obowiązkowego stosowania kas online dla określonych branż.
* Do kiedy można używać dotychczasowych kas?
* Obowiązek przeszkolenia pracowników z obsługi kasy.
* Obowiązek przypisania kodów literowych do stawek VAT.
* Przy zakupie, których kas przysługuje ulga? Kto może z niej skorzystać i kiedy?

5. Nowa matryca stawek VAT i WIS - zmiany od 1 listopada 2019 r.:

* Wiążąca Informacja Stawkowa, istota zmian.
* zmiany stawek podatkowych dotyczące prasy, książek i e-booków.
* Stosowanie zmienionych stawek w okresie przejściowym (październik/listopad 2019 r.)

6. Informacja o ważnych zmianach wchodzących w życie w 2020 r.:

* Likwidacja deklaracji VAT, nowe JPK_VAT i nowe dane w tej strukturze.
* Faktura wystawiana do paragonu z NIP – skutki dla sprzedawców i nabywców.
* Zmiany w dokumentowaniu WDT.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

Cena brutto

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości